close
تبلیغات در اینترنت
پاسخ تمرینات درس هشتم فارسی دهم
loading...

سکوی دهم | یازدهم | دوازدهم

متن درس : خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید از تو در شگفت هم نمیتوانم بود که دیدن بزرگیات را، ِ چشم ِ کوچک من، بسنده نیست مور، چه میداند که بر دیوارۀ اهرام میگذرد یا بر خشتی خام تو، آن بلندترین هرمی که ِ فرعون ّ تخیل میتواند ساخت و من، کوچکترین مور، که بلندای تو را در چشم نمیتواند داشت چگونه این چنین که بلند َ بر زبَ ِ ر ماسوا ایستادهای در کنار تنور پیرزنی  جای میگیری، و زیر مهمیز کودکانۀ بچگکان یتیم ِ و در بازار تنگ کوفه ... ؟ پیش از تو، هیچ اقیانوس را نمی شناختم…