close
تبلیغات در اینترنت
پاسخ تمرینات فارسی دهم
loading...

سکوی دهم | یازدهم | دوازدهم

معنی درس پنجم ادبیات فارسی دهم :   زنگ نقّاشی دل خواه و روان بود ،خشکی نداشت. زنگ نقّاشی مطابق میل و رضایت بود و خسته کننده نبود   کارش نگار نقشه ی قالی بود و در آن دستی نازک داشت. کار معلم کشیدن نقشه ی قالی بود و در آن مهارت داشت.   معلّم دور نبود، صورتک به رو نداشت. معلم صمیمی بود و اهل ریا نبود.   رنگ را نگارین می ریخت. رنگ را به زیبایی و هنرمندانه به کار می برد.   خرگوش را چابک می بست . سگ را روان گرته می ریخت. خرگوش را سریع می کشید و طرح تصویر سگ را به راحتی طراحی می…